Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Bản mẫu này chỉ nên được gọi bằng cách các trang bản mẫu phân loại, trong đó {{{machine code}}} là không xác định. Ở những nơi khác nó là không cần thiết cho hiệu quả hơn biến thể "không chỉnh sửa dòng này {{{machine code}}}".