Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Eukaryota [Taxonomy; sửa]
Cấp: unranked (hiển thị là (kph))
Liên kết: Diaphoretickes
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại: Authority: Burki et al. 2008
Chú thích phân loại cấp trên: