Bản mẫu:Taxonomy/Eukaryota/displayed

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota /displayed  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Life [Taxonomy; sửa]
Cấp: domain (hiển thị là Vực)
Liên kết: Sinh vật nhân thực|Eukaryota(liên kết đến Sinh vật nhân thực)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: yes
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:
Đồng nghĩa: Eukaryota [Taxonomy; sửa]