Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota /displayed  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amorphea  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Obazoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Obazoa [Taxonomy; sửa]
Cấp: unranked (hiển thị là (kph))
Liên kết: Opisthokont|Opisthokonta(liên kết đến Opisthokont)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên: Brown, Matthew W.; Sharpe, Susan C.; Silberman, Jeffrey D.; Heiss, Aaron A.; Lang, B. Franz; Simpson, Alastair G. B.; Roger, Andrew J. (22 tháng 10 năm 2013). “Phylogenomics demonstrates that breviate flagellates are related to opisthokonts and apusomonads”. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences (bằng tiếng Anh). 280 (1769): 20131755. doi:10.1098/rspb.2013.1755. ISSN 0962-8452. PMC 3768317. PMID 23986111.