Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này chỉ nên được gọi bằng cách các trang bản mẫu phân loại, trong đó {{{machine code}}} là không xác định. Ở những nơi khác nó là không cần thiết cho hiệu quả hơn biến thể "không chỉnh sửa dòng này {{{machine code}}}".