Bản mẫu này cho thấy một thành viên của Wikipedia tiếng Việt cũng tham gia dự án Wikimedia Commons của Quỹ Wikimedia Foundation. Không nên thế: bản mẫu này. Cần điền một tham số nếu tên thành viên ở Wikimedia Commons khác với Wikipedia (chưa hợp nhất tài khoản). Nếu không điền tham số, đường link đến Commons sẽ giữ nguyên tên gốc của thành viên.

Cách sử dụng sửa

{{Thành viên Wikimedia Commons|tên tại Commons}}

Ví dụ sửa

Kết quả
{{Thành viên Wikimedia Commons}}
Thành viên này có một trang tại Wikimedia Commons.
{{Thành viên Wikimedia Commons|Jimbo Wales}}
Thành viên này có một trang tại Wikimedia Commons.

Xem thêm sửa