Admin mop.PNGNgười dùng này là một bảo quản viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [tạo]