Bản mẫu:Thành viên số nhị phân

01001000
01101001
Có tất cả
10
loại người:
những người biết đọc số nhị phân và những người không biết đọc chúng.


"01001000 01101001" là mã ASCII cho "Hi"