Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là bản mẫu con {{Thông báo sửa đổi của trang/Nguồn}}

Không sử dụng bản mẫu này trực tiếp, sử dụng {{Thông báo sửa đổi của trang}} thay thế.

Bản mẫu này được gọi từ {{Thông báo sửa đổi của trang}}. Nó chứa các phần của mã cho {{Thông báo sửa đổi của trang}}, trong khi {{Thông báo sửa đổi của trang}} tiền xử lý tham số. Do đó đơn giản hóa mã.

Bản mẫu này được sử dụng bởi hệ thống Thông báo sửa đổi.

Thông tin kỹ thuật

Bản mẫu phụ này xử lý việc tải các thông báo của nhóm và trang và các liên kết đến chúng. Bản mẫu này hiện đang có các tham số này:

{{Thông báo sửa đổi của trang/Nguồn
| notice action = {{{notice action|}}}  <!--"view" or empty string-->
| group allowed = {{ns has subpages}}  <!--"yes" or empty string-->
| groupnotice = <!--The possible group notice pagename-->
| pagenotice = <!--The possible page notice pagename-->
| userpage =  <!--"yes" if a user editable userpage notice, else empty string-->
| ownuserpage =  <!--"yes" if the user is on his own 
         user or user talk rootpage, else empty string-->
}}

Để biết thêm thông tin, xem {{Thông báo sửa đổi của trang}}.