Bản mẫu:Thông tin đường đô thị Việt Nam

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tham số

sửa

Tất cả tham số bản mẫu và thông tin trường nhập được liệt kê ở dưới đây.

Đường
{{{tên}}}
[[Tập_tin:{{{screenshot street}}}|{{{screenshot_size}}}]]
{{{caption_đường}}}
Thông tin đường
Tên khác{{{Tên khác}}}
Chiều dài{{{Chiều dài}}}
Chiều rộng{{{Chiều rộng}}}
Mặt cắt{{{Số làn}}}
Tồn tại{{{Tồn tại}}}
Lịch sử{{{Lịch sử}}}
Vị trí
Quận{{{Quận}}}
Phường{{{Phường}}}
{{Thông tin đường đô thị Việt Nam | đường
| tên = 
| hình chụp đường = 
| cỡ hình chụp đường = 
| caption_đường = 
| tên khác = 
| chiều dài = 
| chiều rộng = 
| số làn = 
| tồn tại = 
| lịch sử = 
| quận = 
| phường = 
}}
Phố
{{{tên}}}
[[Tập_tin:{{{screenshot street}}}|{{{screenshot_size}}}]]
{{{caption_đường}}}
Thông tin phố
Tên khác{{{Tên khác}}}
Chiều dài{{{Chiều dài}}}
Chiều rộng{{{Chiều rộng}}}
Mặt cắt{{{Số làn}}}
Giao thông{{{Giao thông}}}
Tồn tại{{{Tồn tại}}}
Lịch sử{{{Lịch sử}}}
Vị trí
Quận{{{Quận}}}
Phường{{{Phường}}}
{{Thông tin đường đô thị Việt Nam | phố
| tên = 
| hình chụp đường = 
| cỡ hình chụp đường = 
| caption_đường = 
| tên khác = 
| chiều dài = 
| chiều rộng = 
| số làn = 
| giao thông = 
| tồn tại = 
| lịch sử = 
| quận = 
| phường = 
}}

Xem thêm

sửa