Bản mẫu:Thông tin tỉnh Ý

Thông tin tỉnh Ý
Quốc gia Ý
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

{{Thông tin tỉnh Ý
| tên = 
| tên đầy đủ = 
| tên bản địa = 
| khẩu hiệu = 
| vehicle = <!-- Xem ở dưới -->
| bản đồ = 
| vùng = 
| tỉnh trưởng = 
| diện tích = 
| dân số = 
| mật độ dân số = 
| mã điện thoại = 
| hành chính = 
| biển số xe = 
| ISTAT = 
}}

Tham số sửa

vehicle xem tại {{ProvinciaIT (coat of arms)}}