Bản mẫu:Thảo luận Bạn có biết

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Đặt đoạn mã sau tại trang thảo luận của các bài viết từng lên Trang Chính trong mục Bạn có biết.

{{Thảo luận Bạn có biết|Năm-Tháng-Ngày|nội dung đoạn được đưa lên trang}}

Bản mẫu này nên nằm ở đầu trang thảo luận, dưới thẻ Thông báo thảo luận, các thẻ dự án và trên thẻ Thống kê truy cập 365.

Tham số sửa

  • {{{time}}} hoặc {{{1}}} (tham số không tên đầu tiên) – Bắt buộc: Ngày bài viết bắt đầu lên Trang Chính, theo định dạng YYYY-MM-DD (ví dụ: 2001-01-01, 2010-06-23)
    • {{{time2}}}: Nếu bài viết được đưa lên Trang Chính ở mục Bạn có biết trong hai tuần, dùng thêm tham số này.
  • {{{entry}}} hoặc {{{2}}} (tham số không tên thứ hai) – Nội dung đoạn bài viết được lên Trang Chính (lưu ý nên có dấu "…" ở đầu và dấu "?" ở cuối).
  • {{{image}}} hoặc {{{3}}} (tham số không tên thứ ba) – Tên hình (Không có phần tiền tố "Tập tin:"), nếu đoạn bài viết đó có hình trên Trang Chính.
  • {{{views}}} – Tổng số lượt xem bài viết trong những ngày bài viết lên Trang Chính (sử dụng công cụ "Thống kê truy cập trang" ở trong lịch sử mỗi bài viết).
  • {{{small}}} – Nếu bằng "yes", khung này sẽ nhỏ lại và nằm phía phải trang.

Ví dụ sửa

{{Thảo luận Bạn có biết|2016-04-02|…nhà toán học Grigori Yakovlevich Perelman (hình) đã đăng chứng minh Giả thuyết Poincaré của mình thẳng lên cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử arXiv mà không xuất bản nó bằng giấy?|Perelman, Grigori (1966).jpg|views=297}}

hoặc

{{Thảo luận Bạn có biết|time=2016-04-02|entry=…nhà toán học Grigori Yakovlevich Perelman (hình) đã đăng chứng minh Giả thuyết Poincaré của mình thẳng lên cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử arXiv mà không xuất bản nó bằng giấy?|image=Perelman, Grigori (1966).jpg|views=297}}

sẽ cho ra:

Thông tin kĩ thuật sửa

Bản mẫu này sẽ thêm trang thảo luận đó vào Thể loại:Bài viết mục Bạn có biết để phục vụ mục đích theo dõi.