Bản mẫu:Thể loại chứa

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Gắn mã {{Thể loại chứa}} (tiếng Anh: Container category) để thêm dòng thông báo cho các thành viên rằng thể loại này không nên chứa bài viết.

Thể loại được nhúng bản mẫu sẽ được thêm vào Thể loại:Thể loại chứa.

Xem thêm