Bản mẫu:Thể loại sơ khai

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

{{Thể loại sơ khai
|article=
|newstub=
|category=
|category type=
|WikiProject=
}}

Ví dụ:

{{Thể loại sơ khai
|article=[[Bỉ]]
|newstub=Belgium-stub
|category=Belgium
}}

sẽ hiện:


Tham số |category type= chèn văn bản bổ sung giữa các cụm từ "Thể loại này dành cho" and "bài sơ khai liên quan đến ...", vì vậy sử dụng |category type=biographical sẽ cho ra "Thể loại này dành cho tiểu sử bài sơ khailiên quan đến ...".

Ngoài ra còn có một tham số tùy chọn |WikiProject= liên kết đến trang WikiProject có liên quan. Ví dụ:

{{Thể loại sơ khai
|article=Sportspeople
|newstub=sports-bio-stub
|category=Sportspeople
|category type=biographical
|WikiProject=Sports
}}

sẽ ra:

Xem thêmSửa đổi

Bản mẫu đầu trang thể loại khácSửa đổi