Bản mẫu:Thời gian tổ chức

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Các tham sốSửa đổi

Bản mẫu này không bắt buộc đưa vào giá trị cho những tham số dưới đây:

thành lập
Năm thành lập
giải thể hay diệt vong
Năm giải thể
tên
Tên tổ chức để xếp thể loại: các tên bắt đầu với từ không quan trọng (như là The trong tiếng Anh) bỏ những từ đó đằng sau, thí dụ "New York Times, The"; các tổ chức không thật (thí dụ trong tiểu thuyết) theo dạng "© tên đầy đủ" hoặc "© tên, The".

Xem thêmSửa đổi