Bản mẫu:Thử nghiệm 2a

Xin đừng xóa toàn bộ nội dung tại Wikipedia. Nó bị xem là phá hoại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời bạn sử dụng chỗ thử. Cám ơn.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Phá hoại: {{cb-ph1}}, {{cb-ph2}}, {{cb-ph3}}, {{cb-ph4}}, {{cb-ph4im}}
Xóa nội dung: {{cb-xóa1}}, {{cb-xóa2}}, {{cb-xóa3}}, {{cb-xóa4}}, {{cb-xóa4im}}
Thử nghiệm: {{cb-tn1}}, {{cb-tn2}}, {{cb-tn3}}, {{cb-tn4}}, {{cb-tn4im}}
Bỏ spam: {{cb-spam1}}, {{cb-spam2}}, {{cb-spam3}}, {{cb-spam4}}, {{cb-spam4im}}
Quảng cáo: {{cb-qc1}}, {{cb-qc2}}, {{cb-qc3}}, {{cb-qc4}}, {{cb-qc4im}}
Hành vi khác: xem Wikipedia:Tiêu bản thông báo/Không gian tên thảo luận thành viên.

Bản mẫu cảnh báo luôn luôn nên được dùng với từ khóa "subst:" hoặc "thế:". Ở đây, chúng tôi không dùng subst để giảm không gian do bảng biểu đã chiếm, nhưng không khuyến khích sử dụng mà không dùng subst. Ví dụ, gõ {{subst:cb-ph1}}~~~~ (thay vì {{cb-ph1}}) để cảnh báo phá hoại phổ biến lần thứ nhất.

Các mức tiêu bản là:

  1. Thành viên đã sửa đổi với thiện ý
  2. Thành viên bỏ qua, bắt đầu không có thiện ý
  3. Có ác ý; yêu cầu chấm dứt nghiêm khắc
  4. Có ác ý, yêu cầu chấm dứt lập tức, lần cảnh báo cuối cùng

Cách dùngSửa đổi

Cách dùng Cho ra
{{subst:Thử nghiệm 2a}} Xin đừng xóa toàn bộ nội dung tại Wikipedia. Nó bị xem là phá hoại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời bạn sử dụng chỗ thử. Cám ơn.
{{subst:Thử nghiệm 2a|Tên bài}} Xin đừng xóa toàn bộ nội dung tại Wikipedia, như bạn đã thực hiện tại bài Tên bài. Nó bị xem là phá hoại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời bạn sử dụng chỗ thử. Cám ơn.
{{subst:Thử nghiệm 2a|diff=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Main_Page&diff=next&oldid=2500186}} Xin đừng xóa toàn bộ nội dung tại Wikipedia, như bạn đã thực hiện sửa đổi này. Nó bị xem là phá hoại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời bạn sử dụng chỗ thử. Cám ơn.
{{subst:Thử nghiệm 2a|Bài viết|diff=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Main_Page&diff=next&oldid=2500186}} Xin đừng xóa toàn bộ nội dung tại Wikipedia, như bạn đã thực hiện sửa đổi này tại bài Bài viết. Nó bị xem là phá hoại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời bạn sử dụng chỗ thử. Cám ơn.

Viết tắtSửa đổi

Để tiện cho việc thông báo, có thể dùng tiêu bản viết tắt {{tn2a}}.

Xem thêmSửa đổi