Bản mẫu:Thanh phần trăm

50%
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

sửa
{{Thanh phần trăm|50}} cho 50% tiến độ
50%