{{Thiếu sử dụng hợp lý |ngày = 13 |tháng = 04 |năm = 2024 }}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Khi gặp một hình không tự do (như bìa đĩa, bìa sách, logo,...) đã có thẻ quyền nói rõ đó là không tự do, nhưng không có lời giải thích tại sao sử dụng tại một bài viết cụ thể trên Wikipedia là thỏa mãn tiêu chí, hãy đặt

{{thế:Thiếu SDHL}}

Bản mẫu sẽ tự bổ sung ngày, và hình sẽ được theo dõi để xóa sau 7 ngày.

Xem thêm sửa