Bản mẫu:Tiền châu Mỹ

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Đặt tiêu bản này vào bài về các đơn vị tiền tệ do các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Mỹ phát hành và hiện đang lưu thông.

Chú ýSửa đổi

Tiêu bản này không liệt kê các đơn vị tiền tệ không còn lưu thông hay các đơn vị tiền tệ do khu vực ngoài châu Mỹ phát hành nhưng được lưu thông chính thức hoặc không chính thức ở châu Mỹ.

Xem thêmSửa đổi