Bản mẫu:Mặt trận phía Tây

(đổi hướng từ Bản mẫu:Trận đánh)

Bản mẫu:Mặt trận phía Tây có thể là