Bản mẫu:Tranh luận sử dụng hợp lý thay thế được

Bản mẫu này chỉ nên dùng tại trang hình.
Tài liệu bản mẫu[tạo]