Mở trình đơn chính

Bản mẫu:Sơ khai truyền hình

(đổi hướng từ Bản mẫu:Tv-stub)