Bản mẫu:Ứng cử viên danh sách chọn lọc mất sao

(Đổi hướng từ Bản mẫu:UCVDSCLMS)
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này sẽ thêm Thể loại:Ứng cử viên rút sao danh sách chọn lọc vào bài.