Bản mẫu:User CVU9-vi

CVU Academy.svgThành viên này huấn luyện những người khác để chống lại phá hoại tại Học viện phòng chống phá hoại.