Bản mẫu:Viết tắt triết học

Bảng các chữ viết tắt
en.: English, tiếng Anh | de.: Deutsch, tiếng Đức | fr.: Français, tiếng Pháp |
zh.: 中文 chữ Hán | la.: Latīna, tiếng Latinh