Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này sẽ thêm bài viết vào Thể loại:Có vấn đề bản quyền. Bản mẫu chỉ mang hàm ý nghi ngờ và cần được người khác kiểm tra lại, chứ không yêu cầu xóa sau 7 ngày như bản mẫu {{vpbq}} truyền thống.

Xin đừng THẾ: bản mẫu này.

Cú pháp sửa

{{Chép dán|url=http://www.example.org/|date=tháng 5 2024}} cho ra:

Đổi hướng sửa