Lotus flower (978659).jpg
Hoa sen một trong những biểu tượng của Phật giáo