Bản mẫu:Wikiquote

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

{{Wikiquote|PAGENAME}}
{{Wikiquote|PAGENAME|DISPLAYTEXT}}

PAGENAME là trang được gọi trên Wikiquote. DISPLAYTEXT có thể được đưa vào để hiển thị một tiêu đề liên kết khác với PAGENAME

Xem thêm