Bản mẫu:Wiktionary

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

Bản mẫu này cung cấp một liên kết đến một mục trên Wiktionary. Mục từ Wiktionary bao gồm các định nghĩa và thường là cách phát âm.

{{Wiktionary}}

Nếu không có tham số nào khác được đưa ra, nó sẽ chỉ hiển thị tên của trang. Bạn cũng có thể dùng:

{{Wiktionary|1st|2nd|...|10th}} (đến 10 tham số)

Xem thêm