Bản mẫu:Xe chạy điện

Sử dụng nhiên liệu trong thiết kế xe
Loại xe Nhiên liệu sử dụng
Xe chạy xăng dầu Hoàn toàn sử dụng xăng dầu làm nhiên liệu
Xe điện hybrid Gần như hầu hết sử dụng xăng dầu,
nhưng có thể sử dụng thêm điện
Xe lai sạc điện Ít sử dụng xăng dầu hơn,
bổ sung nguồn chạy điện
Xe chạy điện pin sạc
(BEV, AEV)
Sử dụng hoàn toàn năng lượng điện