Bản mẫu:Xh-thiếu sử dụng hợp lý/doc

Cách dùngSửa đổi

{{thế:Thiếu SDHL}}

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình thiếu mô tả hợp lý.