Bản mẫu:Yêu cầu cấp quyền bot

Tài liệu bản mẫu
 {{Yêu cầu cấp quyền bot
| Tên Bot = 
| Tự động hay thủ công = 
| ngôn ngữ = 
| Mục đích = 
| Thời gian chạy = 
| Đã có cờ bot = 
| Chi tiết kỹ thuật = 
}}