Bản mẫu:YYYY awards in the United States category header

Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này được sử dụng để tạo một thể loại dạng "Giải thưởng Hoa Kỳ năm YYYY", trong đó YYYY là năm có 4 chữ số.

VD: Thể loại:Giải thưởng Hoa Kỳ năm 1977

Sử dụng

{{YYYY awards in the United States category header}}

Không cần tham số