Bản mẫu:YYYY music awards category header

Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này được dùng để tạo một thể loại theo mẫu "Giải thưởng âm nhạc YYYY", với YYYY là số năm.

Ví dụ: Thể loại:Giải thưởng âm nhạc 1993

Sử dụng

{{YYYY music awards category header}}

Không cần tham số