Table

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Bảng)


Table có thể là: