Bảng độ tan

bài viết danh sách Wikimedia

Bảng số liệu dưới đây cung cấp một vài thông số độ tan của các hợp chất khác nhau (đa phần là chất vô cơ tan trong nước tại một nhiệt độ và áp suất dưới 1 atm, đơn vị đo: g/100 mL H2O. Các hợp chất được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Mục lục sửa

A sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C
Actini(III) hydroxide Ac(OH)3 0,0022
Amonia NH3 1176 900 702 565 428 333 252 188 138 100 88
Amoni azua NH4N3 16 25,3 37,1
Amoni benzoat NH4C7H5O2 19,6 21,3 83
Amoni bicacbonat NH4HCO3 11,9 16,1 21,7 28,4 36,6 59,2 109 phân hủy
Amoni bromide NH4Br 60,6 68,1 76,4 83,2 91,2 99,2 108 117 125 135 145
Amoni cacbonat (NH4)2CO3·H2O 55,8 15 ℃: 100 phân hủy
Amoni clorat NH4ClO3 28,7
Amoni chloride NH4Cl 29,4 33,2 37,2 41,4 45,8 50,4 55,3 60,2 65,6 71,2 77,3
Amoni hexacloroplatinat(IV) (NH4)2PtCl6 0,289 0,374 0,499 0,637 0,815 1,44 2,16 2,61 3,36
Amoni cromat (NH4)2CrO4 25 29,2 34 39,3 45,3 51,9 59,0 71,2 76,1
Amoni đicromat (NH4)2Cr2O7 18,2 25,5 35,6 46,5 58,5 71,4 86,0 115 156
Amoni đibiasenat NH4H2AsO4 33,7 48,7 63,8 83 107 122
Amoni đibiphosphat NH4H2PO4 22,7 39,5 37,4 46,4 56,7 69,0 82,5 98,6 118,3 142,8 173,2
Amoni fluoride NH4F 100
Amoni hexaflorosilicat(IV) (NH4)2SiF6 12,28 16,41 18,6 25,0 31,6 35,4 40,4 44,9 75℃:48,1 61,0
Amoni fomat NH4HCO2 102 143 204 311 533
Amoni biphosphat (NH4)2HPO4 42,9 62,9 68,9 75,1 81,8 89,2 97,2 106 110 112 121
Amoni bisunfat NH4HSO4 100
Amoni bitartrat NH4HC4H4O6 1,88 2,7
Amoni iodat NH4IO3 15 ℃: 2,6 14,5
Amoni iodide NH4I 155 163 172 182 191 200 209 219 229 250
Amoni nitrat NH4NO3 118 150 192 242 297 344 421 499 580 740 871
Amoni orthoperiodat (NH4)5IO6 2,7
Amoni oxalat (NH4)2C2O4 2,2 3,21 4,45 6,09 8,18 10,3 14,0 22,4 27,9 34,7
Amoni perchlorat NH4ClO4 11,56 16,4 20,85 30,58 39,05 48,19 57,01
Amoni pemanganat NH4MnO4 15 ℃: 8,0 phân hủy
Amoni phosphat (NH4)3PO4 9,40 20,3 37,7
Amoni selenat (NH4)2SeO4 96 105 115 126 143 192
Amoni sunfat (NH4)2SO4 70,6 73 75,4 78,1 81,2 84,3 87,4 94,1 103
Amoni alum NH4Al(SO4)2·12H2O 2,4 5,0 7,4 10,5 14,6 19,6 26,7 37,7 53,9 98,2 121
Amoni sunfit (NH4)2SO3 47,9 54 60,8 68,8 78,4 104 144 150 153
Amoni tartrat (NH4)2C4H4O6 45 55 63 70,5 76,5 86,9
Amoni thiocyanat NH4SCN 120 144 170 208 234 235 346
Amoni thiosunfat (NH4)2S2O3 173 205 269
Amoni vanadat NH4VO3 0,48 0,84 1,32 1,78 2,42 3,05 7,0
Anilin C6H7N 3,6
Antimon trifluoride SbF3 385 444 562 phân hủy
Điantimon trisulfide Sb2S3 0,00018
Antimon trichloride SbCl3 602 910 1090 1370 1917 4531 phân hủy
Agon Ar 0,056 0,0405 0,0336 0,0288 0,0252 0,0223
Điasen pentoxit As2O5 59,5 62,1 65,8 70,6 71,2 73,0 75,1 76,7
Điasen trisulfide As2S3 0,0004
Điasen trioxit As2O3 1,21 1,58 1,80 2,93 3,43 4,44 5,37 5,89 6,55 8,20
Arsin AsH3 0,2

B sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C
Bạc acetat AgC2H3O2 0,73 0,89 1,05 1,23 1,43 1,93 2,59
Bạc azua AgN3 0,0007931
Bạc bromat AgBrO3 0,11 0,16 0,23 0,32 0,57 0,94 1,33
Bạc bromide AgBr 0,00001328
Bạc cacbonat Ag2CO3 0,003489
Bạc clorat AgClO3 10,4 15,3 20,9 26,8
Bạc chloride AgCl 0,0001923 0,000052
Bạc clorit AgClO2 0,248
Bạc cromat Ag2CrO4 0,002157
Bạc cyanide AgCN 1,467.10−7
Bạc đicromat Ag2Cr2O7 0,159
Bạc(I) fluoride AgF 85,9 120 172 190 003
Bạc nitrat AgNO3 122 167 216 265 311 440 585 652 733
Bạc oxalat Ag2C2O4 ,00327
Bạc(I) oxit Ag2O ,0013
Bạc perchlorat AgClO4 455 484 525 594 635 793
Bạc pemanganat AgMnO4 0,9
Bạc sunfat Ag2SO4 0,57 0,7 0,8 0,89 0,98 1,15 1,3 1,36 1,41
Bạc vanadat AgVO3 0,01462
Bari acetat Ba(C2H3O2)2 58,8 62 72 75 78,5 77 75 74 74 74,8
Bari asenat Ba3(AsO4)2 2,586.10−9
Bari azua Ba(N3)2 12,5 16,1 17,4
Bari bromat Ba(BrO3)2·H2O 0,29 0,44 0,65 0,95 1,31 1,75 2,27 3,01 3,65 4,45 5,71
Bari bromide BaBr2 98 101 104 109 114 123 135 149
Bari cacbonat BaCO3 0,001409
Bari clorat Ba(ClO3)2 20,3 26,9 33,9 41,6 49,7 66,7 84,8 105
Bari chloride BaCl2 31,2 33,5 35,8 38,1 40,8 46,2 52,5 55,8 59,4
Bari clorit Ba(ClO2)2 43,9 44,6 45,4 47,9 53,8 66,6 80,8
Bari cromat BaCrO4 0,0002775
Bari cyanide Ba(CN)2 80
Bari ferrocyanide Ba2Fe(CN)6 0,009732
Bari fluoride BaF2 0,159 0,16 0,162
Bari hexaflorosilicat(IV) BaSiF6 0,028
Bari fomat Ba(HCO2)2 26,2 28 31,9 34 38,6 44,2 47,6 51,3
Bari biphosphat BaHPO4 0,013
Bari biphotphit BaHPO3 0,687
Bari hydroxide Ba(OH)2·8H2O 1,67 2,48 3,89 5,59 8,22 20,9 101
Bari iodat Ba(IO3)2 0,035 0,046 0,057
Bari iodide BaI2 182 201 223 250 264 291 301
Bari molybdat BaMoO4 0,006
Bari nitrat Ba(NO3)2 4,95 6,67 9,02 11,5 14,1 20,4 27,2 34,4
Bari nitrit Ba(NO2)2 50,3 60 72,8 102 151 222 261 325
Bari oxalat BaC2O4.2H2O 0,003
Bari oxit BaO 3,8
Bari perchlorat Ba(ClO4)2 239 336 416 495 575 653
Bari pemanganat Ba(MnO4)2 0,015
Bari điphosphat Ba2P2O7 0,009
Bari selenat BaSeO4 0,005
Bari sunfat BaSO4 0,0002448
Bari sulfide BaS 2,88 4,89 7,86 10,4 14,9 27,7 49,9 67,3 60,3
Beryli cacbonat BeCO3 0,218
Beryli chloride BeCl2 42 42
Beryli molybdat BeMoO4 3,02
Beryli nitrat Be(NO3)2 97 102 108 113 125 178
Beryli oxalat BeC2O4.,3H2O 63,5
Beryli perchlorat Be(ClO4)2 147
Beryli selenat BeSeO4.4H2O 49
Beryli sunfat BeSO4 37 37,6 39,1 41,4 45,8 53,1 67,2 82,8
Bismuth(III) asenat BiAsO4 0,0007298
Bismuth(III) hydroxide Bi(OH)3 2,868.10−7
Bismuth(III) iodide BiI3 0,0007761
Bismuth(III) phosphat BiPO4 1,096.10−10
Bismuth(III) sulfide Bi2S3 1,561.10−20
Axit boric H3BO3 5,7
Đibo trioxit B2O3 2,2
Brom monochloride BrCl 1,5

C sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Cadmi asenat Cd3(AsO4)2 0,000007091
Cadmi benzoat Cd(C7H5O2)2 2,81
Cadmi bromat Cd(BrO3)2 125
Cadmi bromide CdBr2 56,3 75,4 98,8 129 152 153 156 160
Cadmi cacbonat CdCO3 0,00003932
Cadmi clorat Cd(ClO3)2 299 308 322 348 376 455
Cadmi chloride CdCl2 100 135 135 135 135 136 140 147
Cadmi cyanide Cd(CN)2 0,022
Cadmi ferrocyanide Cd2Fe(CN)6 0,00008736
Cadmi fluoride CdF2 4
Cadmi format Cd(HCO2)2 8,3 11,1 14,4 18,6 25,3 59,5 80,5 85,2 94,6
Cadmi hydroxide Cd(OH)2 0,0002697
Cadmi iodat Cd(IO3)2 0,097
Cadmi iodide CdI2 78,7 84,7 87,9 92,1 100 111 125
Cadmi nitrat Cd(NO3)2 122 136 150 194 310 713
Cadmi oxalat CdC2O4.3H2O 0,006046
Cadmi perchlorat Cd(ClO4)2 180 188 195 203 221 243 272
Cadmi phosphat Cd3(PO4)2 6,235.10−06
Cadmi selenat CdSeO4 72,5 68,4 64 58,9 55 44,2 32,5 27,2 22
Cadmi sulfat CdSO4 75,4 76 76,6 78,5 81,8 66,7 63,1 60,8
Cadmi sulfide CdS 1,292.10−12
Cadmi vonframat CdWO4 0,04642
Calci chloride CaCl2 59,5 64,7 74,5 100 128 137 147 154 159
Calci axetat Ca(C2H3O2)2.2H2O 37,4 36 34,7 33,8 33,2 32,7 33,5 31,1 29,7
Calci asenat Ca3(AsO4)2 0,003629
Calci azua Ca(N3)2 45
Calci benzoat Ca(C7H5O2)2.3H2O 2,32 2,45 2,72 3,02 3,42 4,71 6,87 8,55 8,7
Calci bicacbonat Ca(HCO3)2 16,1 16,6 17,1 17,5 17,9 18,4
Calci bromat Ca(BrO3)2 230
Calci bromide CaBr2 125 132 143 213 278 295 312
Aragonit CaCO3-Aragonit 0,0007753
Calcit CaCO3-Calcit 0,0006170
Calci clorat Ca(ClO3)2 209
Calci cromat CaCrO4 4,5 2,25 1,83 1,49 0,83
Calci dihydro phosphat Ca(H2PO4)2 1,8
Calci fluoride CaF2 0,008575
Calci florosilicat CaSiF6 0,518
Calci format Ca(HCO2)2 16,1 16,6 17,1 17,5 17,9 18,4
Calci hydro phosphat CaHPO4 0,004303
Calci hydroxide Ca(OH)2 0,189 0,182 0,173 0,16 0,141 0,121 0,086 0,076
Calci iodat Ca(IO3)2 0,09 0,24 0,38 0,52 0,65 0,66 0,67
Calci iodide CaI2 64,6 66 67,6 70,8 74 78 81
Calci molybdat CaMoO4 0,004099
Calci nitrat Ca(NO3)2.4H2O 102 115 129 152 191 358 363
Calci nitrit Ca(NO2)2.4H2O 63,9 84,5 104 134 151 166 178
Calci oxalat CaC2O4 0,00067
Calci perchlorat Ca(ClO4)2 188
Calci pemanganat Ca(MnO4)2 338
Calci phosphat Ca3(PO4)2 0,002
Calci selenat CaSeO4.2H2O 9,73 9,77 9,22 8,79 7,14
Calci sulfat CaSO4.2H2O 0,223 0,244 0,255 0,264 0,265 0,244 0,234 0,205
Calci vonframat CaWO4 0,002387
carbon dioxide CO2 0,1782
Cacbon monoxit CO 0,0026
Ceri(III) axetat Ce(C2H3O2)3 0,35
Ceri(III) chloride CeCl3 100
Ceri(III) hydroxide Ce(OH)3 0,0000943
Ceri(III) iodat Ce(IO3)3 0,123
Ceri(III) nitrat Ce(NO3)3 234
Ceri(III) phosphat CePO4 7,434.10−11
Ceri(III) selenat Ce2(SeO4)3 39,5 37,2 35,2 33,2 32,6 13,7 4,6
Ceri(III) sulfat Ce2(SO4)3.2H2O 21,4 9,84 7,24 5,63 3,87
Ceri(IV) hydroxide Ce(OH)4 1,981.10−9
Chì(II) axetat Pb(C2H3O2)2 19,8 29,5 44,3 69,8 116
Chì(II) azua Pb(N3)2 0,0249
Chì(II) bromat Pb(BrO3)2 7,92
Chì(II) bromide PbBr2 0,45 0,63 0,86 1,12 1,5 2,29 3,32 3,86 4,55
Chì(II) cacbonat PbCO3 0,00007269
Chì(II) clorat Pb(ClO3)2 0,037
Chì(II) chloride PbCl2 0,67 0,82 1 1,2 1,42 1,94 2,54 2,88 3,2
Chì(II) cromat PbCrO4 0,0000171
Chì(II) ferrocyanide PbFe(CN)6 0,0005991
Chì(II) fluoride PbF2 0,04634
Chì(II) florosilicat PbSiF6 190 222 403 428 463
Chì(II) biphosphat PbHPO4 0,0003457
Chì(II) photphit PbHPO3 0,02187
Chì(II) hydroxide Pb(OH)2 0,0001615
Chì(II) iodat Pb(IO3)2 0,0024
Chì(II) iodide PbI2 0,044 0,056 0,069 0,09 0,124 0,193 0,294 0,42
Chì(II) molybdat PbMoO4 0,00001161
Chì(II) nitrat Pb(NO3)2 37,5 46,2 54,3 63,4 72,1 91,6 111 133
Chì(II) oxalat PbC2O4 0,0006495
Chì(II) perchlorat Pb(ClO4)2.3H2O 440
Chì(II) selenat PbSeO4 0,0131
Chì(II) sulfat PbSO4 0,003836
Chì(II) sulfide PbS 6,767.10−13
Chì(II) tartrat PbC4H4O6 0,0025
Chì(II) thioxianat Pb(SCN)2 0,553
Chì(II) thiosulfat PbS2O3 0,0202
Chì(II) vonframat PbWO4 0,02838
Chì(IV) hydroxide Pb(OH)4 7,229.10−11
Crom(III) nitrat Cr(NO3)3 108 124 130 152
Crom(III) perchlorat Cr(ClO4)3 104 123 130
Crom(III) sunfat Cr2(SO4)3.18H2O 220
Crom(VI) oxit CrO3 61,7 63 67
Coban(II) bromat Co(BrO3)2.6H2O 45,5
Coban(II) bromide CoBr2 91,9 112 128 163 227 241 257
Coban(II) clorat Co(ClO3)2 135 162 180 195 214 316
Coban(II) chloride CoCl2 43,5 47,7 52,9 59,7 69,5 93,8 97,6 101 106
Coban(II) fluoride CoF2 1,36
Cobalt(II) hexaflorosilicat(IV) CoSiF6.6H2O 118
Coban(II) iodat Co(IO3)2.2H2O 1,02 0,9 0,88 0,82 0,73 0,7
Coban(II) iodide CoI2 203
Coban(II) nitrat Co(NO3)2 84 89,6 97,4 111 125 174 204 300
Coban(III) nitrat Co(NO3)3 5,07
Coban(II) nitrit Co(NO2)2 0,076 0,24 0,4 0,61 0,85
Coban(II) oxalat CoC2O4.2H2O 2,6972.10−9
Coban(II) perchlorat Co(ClO4)2 104
Coban(II) sunfat CoSO4 25,5 30,5 36,1 42 48,8 55 53,8 45,3 38,9

D sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Dysprosi(III) cromat Dy2(CrO4)3.10H2O 0,663
Đồng(I) chloride CuCl 0,0099
Đồng(I) cyanide CuCN 1,602.10−09
Đồng(I) hydroxide CuOH 8,055.10−07
Đồng(I) iodide CuI 0,00001997
Đồng(I) sulfide Cu2S 1,361.10−15
Đồng(I) thioxianat CuSCN 8,427.10−07
Đồng (II) axetat (CH3COO)2Cu
Đồng(II) bromide CuBr2 107 116 126 128 131
Đồng(II) cacbonat CuCO3 0,0001462
Đồng(II) clorat Cu(ClO3)2 242
Đồng(II) chloride CuCl2 68,6 70,9 73 77,3 87,6 96,5 104 108 120
Đồng(II) cromat CuCrO4 0,03407
Đồng(II) fluoride CuF2 0,075
Đồng(II) florosilicat CuSiF6 73,5 76,5 81,6 84,1 91,2 93,2
Đồng(II) format Cu(HCO2)2 12,5
Đồng(II) hydroxide Cu(OH)2 0,000001722
Đồng(II) iodat Cu(IO3)2.2H2O 0,109
Đồng(II) nitrat Cu(NO3)2 83,5 100 125 156 163 182 208 222 247
Đồng oxalat CuC2O4.2H2O 2,1627.10−10
Đồng(II) perchlorat Cu(ClO4)2 146
Đồng(II) selenat CuSeO4 12 14,5 17,5 21 25,2 36,5 53,7
Đồng(II) selenide CuSeO3 0,002761
Đồng(II) sunfat CuSO4.5H2O 23,1 27,5 32 37,8 44,6 61,8 83,8 114
Đồng(II) sulfide CuS 2,4.10−17

E sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Erbi(III) hydroxide Er(OH)3 0,00001363
Europi(III) hydroxide Eu(OH)3 0,00001538
Europi(III) sunfat Eu2(SO4)3.8H2O 2,56

F sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Fructose C6H12O6 375,0 538,0

G sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Gadolini(III) axetat Gd(C2H3O2)3.4H2O 11,6
Gadolini(III) bicacbonat Gd(HCO3)3 5,61
Gadolini(III) bromat Gd(BrO3)3.9H2O 50,2 70,1 95,6 126 166
Gadolini(III) hydroxide Gd(OH)3 0,00001882
Gadolini(III) sulfat Gd2(SO4)3 3,98 3,3 2,6 2,32
D-Galactose C6H12O6 10,3 68,3
Galli hydroxide Ga(OH)3 8,616.10−09
Galli oxalat Ga2(C2O4)3.4H2O 0,4
Galli selenat Ga2(SeO4)3.16H2O 18,1
D-Glucose C6H12O6 83

H sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Hafni(III) hydroxide Hf(OH)3 0,000450305
Hafni(IV) hydroxide Hf(OH)4 0,000004503
Heli He 0,6
Holmi(III) hydroxide Ho(OH)3 0,00002519
Holmi(III) sunfat Ho2(SO4)3.8H2O 8,18 6,1 4,52
Hydro chloride HCl 81 75 70 65,5 61 57,5 53 50 47 43 40
Hydro sulfide H2S 0,33

I sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Indi(III) bromide InBr3 571
Indi(III) chloride InCl3 210 212
Indi(III) fluoride InF3 11,2
Indi(III) hydroxide In(OH)3 3,645.10−08
Indi(III) iodat In(IO3)3 0,067
Indi(III) sulfide In2S3 2,867.10−14

K sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Kali axetat KC2H3O2 216 233 256 283 324 350 381 398
Kali asenat K3AsO4 19
Kali azua KN3 41,4 46,2 50,8 55,8 61 106
Kali benzoat KC7H5O2 65,8 77.5 76,7 82,1
Kali bromat KBrO3 3,09 4,72 6,91 9,64 13,1 22,7 34,1 49,9
Kali bromide KBr 53,6 59,5 65,3 70,7 75,4 85,5 94,9 99,2 104
Kali hexabromoplatinat K2PtBr6 1,89
Kali cacbonat K2CO3 105 109 111 114 117 127 140 148 156
Kali clorat KClO3 3,3 5,2 7,3 10,1 13,9 23,8 37,5 46 56,3
Kali chloride KCl 28 31,2 34,2 37,2 40,1 45,8 51,3 53,9 56,3
Kali cromat K2CrO4 56,3 60 63,7 66,7 67,8 70,1 74,5
Kali cyanide KCN 50
Kali dicromat K2Cr2O7 4,7 7 12,3 18,1 26,3 45,6 73
Kali dihydro asenat KH2AsO4 19
Kali dihydro phosphat KH2PO4 14,8 18,3 22,6 28 35,5 50,2 70,4 83,5
Kali ferricyanide K3Fe(CN)6 30,2 38 46 53 59,3 70 91
Kali ferrocyanide K4Fe(CN)6 14,3 21,1 28,2 35,1 41,4 54,8 66,9 71,5 74,2
Kali fluoride KF 44,7 53,5 94,9 108 138 142 150
Kali format KHCO2 313 337 361 398 471 580 658
Kali hydro cacbonat KHCO3 22,5 27,4 33,7 39,9 47,5 65,6
Kali hydro phosphat K2HPO4 150
Kali hydro sulfat KHSO4 36,2 48,6 54,3 61 76,4 96,1 122
Kali hydroxide KOH 95,7 103 112 126 134 154 178
Kali iodat KIO3 4,6 6,27 8,08 10,3 12,6 18,3 24,8 32,3
Kali iodide KI 128 136 144 153 162 176 192 198 206
Kali nitrat KNO3 13,9 21,9 31,6 45,3 61,3 106 167 203 245
Kali nitrit KNO2 279 292 306 320 329 348 376 390 410
Kali oxalat K2C2O4 25,5 31,9 36,4 39,9 43,8 53,2 63,6 69,2 75,3
Kali perchlorat KClO4 0,76 1,06 1,68 2,56 3,73 7,3 13,4 17,7 22,3
Kali periodat KIO4 0,17 0,28 0,42 0,65 1 2,1 4,4 5,9
Kali pemanganat KMnO4 2,83 4,31 6,34 9,03 12,6 22,1
Kali pesulfat K2S2O8 4,7
Kali phosphat K3PO4 81,5 92,3 108 133
Kali selenat K2SeO4 107 109 111 113 115 119 121 122
Kali sulfat K2SO4 7,4 9,3 11,1 13 14,8 18,2 21,4 22,9 24,1
Kali tetraphenylborat KBC24H20 0,000018
Kali thioxianat KSCN 177 198 224 255 289 372 492 571 675
Kali thiosulfat K2S2O3 96 155 175 205 238 293 312
Kali vonframat K2WO4 51,5
Kẽm axetat Zn(C2H3O2)2 30
Kẽm bromide ZnBr2 389 446 528 591 618 645 672
Kẽm cacbonat ZnCO3 0,00004692
Kẽm clorat Zn(ClO3)2 145 152 209 223
Kẽm chloride ZnCl2 342 353 395 437 452 488 541 614
Kẽm cyanide Zn(CN)2 0,058
Kẽm fluoride ZnF2 1,6
Kẽm format Zn(HCO2)2 3,7 4,3 6,1 7,4 11,8 21,2 28,8 38
Kẽm iodat Zn(IO3)2.2H2O 0,07749
Kẽm iodide ZnI2 430 432 445 467 490 510
Kẽm nitrat Zn(NO3)2 98 138 211
Kẽm oxalat ZnC2O4.2H2O 1,38.10−9
Kẽm pemanganat Zn(MnO4)2 33,3
Kẽm sulfat ZnSO4 41,6 47,2 53,8 61,3 70,5 75,4 71,1 60,5
Kẽm sulfit ZnSO3.2H2O 0,16
Kẽm tartrat ZnC4H4O6 0,022 0,041 0,06 0,104 0,59

L sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Lactose C12H22O11 8
Lanthanum(III) axetat La(C2H3O2)3.H2O 16,9
Lanthanum(III) bromat La(BrO3)3 98 120 149 200
Lanthanum(III) iodat La(IO3)3 0,04575
Lanthanum(III) molybdat La2(MoO4)3 0,002473
Lanthanum(III) nitrat La(NO3)3 100 136 168 247
Lanthanum(III) selenat La2(SeO4)3 50,5 45 45 45 45 18,5 5,4 2,2
Lanthanum(III) sulfat La2(SO4)3 3 2,72 2,33 1,9 1,67 1,26 0,91 0,79 0,68
Lanthanum(III) vonframat La2(WO4)3.3H2O 6,06
Lithi axetat LiC2H3O2 31,2 35,1 40,8 50,6 68,6
Lithi azua LiN3 61,3 64,2 67,2 71,2 75,4 86,6 100
Lithi benzoat LiC7H5O2 38,9 41,6 44,7 53,8
Lithi bicacbonat LiHCO3 5,74
Lithi bromat LiBrO3 154 166 179 198 221 269 308 329 355
Lithi bromide LiBr 143 147 160 183 211 223 245 266
Lithi cacbonat Li2CO3 1,54 1,43 1,33 1,26 1,17 1,01 0,85 0,72
Lithi clorat LiClO3 241 283 372 488 604 777
Lithi chloride LiCl 69,2 74,5 83,5 86,2 89,8 98,4 112 121 128
Lithi cromat Li2CrO4,2H2O 142
Lithi dicromat Li2Cr2O7,2H2O 151
Lithi dihydro phosphat LiH2PO4 126
Lithi fluoride LiF 0,16
Lithi florosilicat Li2SiF6,2H2O 73
Lithi format LiHCO2 32,3 35,7 39,3 44,1 49,5 64,7 92,7 116 138
Lithi hydro phosphit Li2HPO3 4,43 9,97 7,61 7,11 6,03
Lithi hydroxide LiOH 11,9 12,1 12,3 12,7 13,2 14,6 16,6 17,8 19,1
Lithi iodide LiI 151 157 165 171 179 202 435 440 481
Lithi molybdat Li2MoO4 82,6 79,5 79,5 78 73,9
Lithi nitrat LiNO3 53,4 60,8 70,1 138 152 175
Lithi nitrit LiNO2 70,9 82,5 96,8 114 133 177 233 272 324
Lithi oxalat Li2C2O4 8
Lithi perchlorat LiClO4 42,7 49 56,1 63,6 72,3 92,3 128 151
Lithi pemanganat LiMnO4 71,4
Lithi phosphat Li3PO4 0,03821
Lithi selenide Li2Se 57,7
Lithi selenide Li2SeO3 25 23,3 21,5 19,6 17,9 14,7 11,9 11,1 9,9
Lithi sulfat Li2SO4 36,1 35,5 34,8 34,2 33,7 32,6 31,4 30,9
Lithi tartrat Li2C4H4O6 42 31,8 27,1 26,6 27,2 29,5
Lithi thioxianat LiSCN 114 131 153
Lithi vanadat LiVO3 2,5 4,82 6,28 4,38 2,67
Luteti(III) hydroxide Lu(OH)3 0,00001164
Luteti(III) sulfat Lu2(SO4)3,8H2O 57,9

M sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Magie axetat Mg(C2H3O2)2 56,7 59,7 53,4 68,6 75,7 118
Magie benzoat Mg(C7H5O2)2,H2O 5
Magie bromat Mg(BrO3)2,6H2O 58
Magie bromide MgBr2 98 99 101 104 106 112 125
Magie cacbonat MgCO3 0,039
Magie clorat Mg(ClO3)2 114 123 135 155 178 242 268
Magie chloride MgCl2 52,9 53,6 54,6 55,8 57,5 61 66,1 69,5 73,3
Magie cromat MgCrO4,7H2O 137
Magie fluoride MgF2 0,007325
Magie florosilicat MgSiF6 26,3 30,8 34,9 44,4
Magie format Mg(HCO2)2 14 14,2 14,4 14,9 15,9 17,9 20,5 22,2 22,9
Magie hydroxide Mg(OH)2 0,0009628
Magie iodat Mg(IO3)2 7,2 8,6 10 11,7 15,2 15,5 15,6
Magie iodide MgI2 120 140 173 186
Magie molybdat MgMoO4 13,7
Magie nitrat Mg(NO3)2 62,1 66 69,5 73,6 78,9 78,9 91,6 106
Magie oxalat MgC2O4 0,104
Magie perchlorat Mg(ClO4)2 49,6
Magie phosphat Mg3(PO4)2 0,0002588
Magie selenat MgSeO4 20 30,4 38,3 44,3 48,6 55,8
Magie selenide MgSeO3 0,05454
Magie sulfat MgSO4 22 28,2 33,7 38,9 44,5 54,6 55,8 52,9 50,4
Magie thiosulfat MgS2O3 50
Maltose C12H22O11 108
D-Mannose C6H12O6 248
Mangan(II) bromide MnBr2 127 136 147 157 169 197 225 226 228
Mangan(II) cacbonat MnCO3 0,00004877
Mangan(II) chloride MnCl2 63,4 68,1 73,9 80,8 88,5 109 113 114 115
Mangan(II) ferrocyanide Mn2Fe(CN)6 0,001882
Mangan(II) fluoride MnF2 10,6 0,67 0,44 0,48
Mangan(II) florosilicat MnSiF6,6H2O 140
Mangan(II) hydroxide Mn(OH)2 0,0003221
Mangan(II) nitrat Mn(NO3)2 102 118 139 206
Mangan(II) oxalat MnC2O4,2H2 0,02 0,024 0,028 0,033
Mangan(II) sulfat MnSO4 52,9 59,7 62,9 62,9 60 53,6 45,6 40,9 35,3

N sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Natri axetat CH3COONa 36,2 40,8 46,4 54,6 65,6 139 153 161 170
Natri azua NaN3 38,9 39,9 40,8
Natri benzoat NaC7H5O2
Natri bromat NaBrO3 24,2 30,3 36,4 42,6 48,8 62,6 75,7 90,8
Natri bromide NaBr 80,2 85,2 90,8 98,4 107 118 120 121 121
Natri cacbonat Na2CO3 7 12,5 21,5 39,7 49 46 43,9 43,9
Natri clorat NaClO3 79,6 87,6 95,9 105 115 137 167 184 204
Natri chloride NaCl 35,7 35,8 35,9 36,1 36,4 37,1 38 38,5 39,2
Natri cromat Na2CrO4 31,7 50,1 84 88 96 115 125 126
Natri xyanua NaCN 40,8 48,1 58,7 71,2 phân hủy
Natri dicromat Na2Cr2O7 163 172 183 198 215 269 376 405 415
Natri dihydro phosphat NaH2PO4 56,5 69,8 86,9 107 133 172 211 234
Natri fluoride NaF 3,66 4,06 4,22 4,4 4,68 4,89 5,08
Natri format HCOONa 43,9 62,5 81,2 102 108 122 138 147 160
Natri hydro cacbonat NaHCO3 7 8,1 9,6 11,1 12,7 16
Natri hydroxide NaOH 98 109 119 129 174
Natri iodat NaIO3 2,48 4,59 8,08 10,7 13,3 19,8 26,6 29,5 33
Natri iodide NaI 159 167 178 191 205 257 295 302
Natri molybdat Na2MoO4 44,1 64,7 65,3 66,9 68,6 71,8
Natri nitrat NaNO3 73 80,8 87,6 94,9 102 122 148 180
Natri nitrit NaNO2 71,2 75,1 80,8 87,6 94,9 111 113 160
Natri oxalat Na2C2O4 2,69 3,05 3,41 3,81 4,18 4,93 5,71 6,5
Natri perchlorat NaClO4 167 183 201 222 245 288 306 329
Natri periodat NaIO4 1,83 5,6 10,3 19,9 30,4
Natri phosphat Na3PO4 4,5 8,2 12,1 16,3 20,2 20,9 60 68,1 77
Natri pyrophosphat Na4P2O7 2,26
Natri selenat Na2SeO4 13,3 25,2 26,9 77 81,8 78,6 74,8 73 72,7
Natri sulfat Na2SO4 4,9 9,1 19,5 40,8 48,8 45,3 43,7 42,7 42,5
Natri thiosulfat Na2S2O3 71,5 73 77,6 90,8 97,2
Neodymi(III) axetat Nd(C2H3O2)3,H2O 26,2
Neodymi(III) bromat Nd(BrO3)3 43,9 59,2 75,6 95,2 116
Neodymi(III) chloride NdCl3 96,7 98 99,6 102 105
Neodymi(III) molybdat Nd2(MoO4)3 0,0019
Neodymi(III) nitrat Nd(NO3)3 127 142 145 159 211
Neodymi(III) selenat Nd2(SeO4)3 45,2 44,6 41,8 39,9 39,9 43,9 7 3,3
Neodymi(III) sulfat Nd2(SO4)3 13 9,7 7,1 5,3 4,1 2,8 2,2 1,2
Niken(II) bromat Ni(BrO3)2,6H2 28
Niken(II) bromide NiBr2 113 122 131 138 144 153 154 155
Niken(II) cacbonat NiCO3 0,0009643
Niken(II) clorat Ni(ClO3)2 111 120 133 155 181 221 308
Niken(II) chloride NiCl2 53,4 56,3 66,8 70,6 73,2 81,2 86,6 87,6
Niken(II) fluoride NiF2 2,55 2,56 2,56 2,59
Niken(II) iodat Ni(IO3)2 0,74 0,062 1,43
Niken(II) iodide NiI2 124 135 148 161 174 184 187 188
Niken(II) nitrat Ni(NO3)2 79,2 94,2 105 119 158 187 188
Niken oxalat NiC2O4,2H2O 3,9811.10−9
Niken(II) perchlorat Ni(ClO4)2 105 107 110 113 117
Niken(II) pyrophosphat Ni2P2O7 0,001017
Niken(II) sulfat NiSO4,6H2O 44,4 46,6 49,2 55,6 64,5 70,1 76,7
Nitric oxit NO 0,0056
Nitrous oxit N2O 0,112
Nhôm chloride AlCl3 43,9 44,9 45,8 46,6 47,3 48,1 48,6 49,0
Nhôm fluoride AlF3 0,56 0,56 0,67 0,78 0,91 1,1 1,32 1,72
Nhôm hydroxide Al(OH)3 0,0001
Nhôm nitrat Al(NO3)3 60 66,7 73,9 81,8 88,7 96,0 106 120 132 153 160
Nhôm perchlorat Al(ClO4)3 122 128 133
Nhôm sulfat Al2(SO4)3 31,2 33,5 36,4 40,4 45,8 52,2 59,2 66,2 73 80,8 89,0

O sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Oxy O2 0,00146 0,00113 0,00091 0,00076 0,00065
Axit oxalic H2C2O4 14,3

P sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Palladi(II) hydroxide Pd(OH)2 4,106.10−10
Palladi(IV) hydroxide Pd(OH)4 5,247.10−14
Phenol C6H5OH 8,3 miscible
Platinum(II) hydroxide Pt(OH)2 3,109.10−11
Platinum(IV) bromide PtBr4 1,352.10−07
Plutoni(III) fluoride PuF3 0,0003144
Plutoni(IV) fluoride PuF4 0,0003622
Plutoni(IV) iodat Pu(IO3)4 0,07998
Poloni(II) sulfide PoS 2,378.10−14
Praseodymi(III) axetat Pr(C2H3O2)3,H2O 32
Praseodymi(III) bromat Pr(BrO3)3 55,9 73 91,8 114 144
Praseodymi(III) chloride PrCl3 104
Praseodymi(III) molybdat Pr2(MoO4)3 0,0015
Praseodymi(III) nitrat Pr(NO3)3 112 162 178
Praseodymi(III) sulfat Pr2(SO4)3 19,8 15,6 12,6 9,89 2,56 5,04 3,5 1,1 0,91

R sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Raffinose C18H32O16,5H2O 14
Rubidi axetat RbC2H3O2 86
Rubidi bromat RbBrO3 3,6 5,1
Rubidi bromide RbBr 90 99 108 119 132 158
Rubidi clorat RbClO3 2,1 3,1 5,4 8 11,6 22 38 49 63
Rubidi chloride RbCl 77 84 91 98 104 115 127 133 143
Rubidi cromat Rb2CrO4 62 67,5 73,6 78,9 85,6 95,7
Rubidi dicromat Rb2Cr2O7 5,9 10 15,2 32,3
Rubidi fluoride RbF 300
Rubidi florosilicat Rb2SiF6 0,157
Rubidi format RbHCO2 443 554 614 694 900
Rubidi hydro cacbonat RbHCO3 110
Rubidi hydroxide RbOH 180
Rubidi iodat RbIO3 1,96
Rubidi iodide RbI 144
Rubidi nitrat RbNO3 19,5 33 52,9 81,2 117 200 310 374 452
Rubidi perchlorat RbClO4 1,09 1,19 1,55 2,2 3,26 6,27 11 15,5 22
Rubidi periodat RbIO4 0,648
Rubidi selenat Rb2SeO4 159
Rubidi sulfat Rb2SO4 37,5 42,6 48,1 53,6 58,5 67,5 75,1 78,6 81,8

S sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Samari axetat Sm(C2H3O2)3,3H2O 15
Samari bromat Sm(BrO3)3 34,2 47,6 62,5 79 98,5
Samari chloride SmCl3 92,4 93,4 94,6 96,9
Samari sulfat Sm2(SO4)3,8H2O 2,7 3,1
Sắt(II) bromide FeBr2 101 109 117 124 133 144 168 176 184
Sắt(II) cacbonat FeCO3 0,00006554
Sắt(II) chloride FeCl2 49,7 59 62,5 66,7 70 78,3 88,7 92,3 94,9
Sắt(II) florosilicat FeSiF6,6H2O 72,1 74,4 77 84 88 100
Sắt(II) hydroxide Fe(OH)2 0,00005255
Sắt(II) nitrat Fe(NO3)2,6H2O 113 134
Sắt(II) oxalat FeC2O4,2H2O 0,008
Sắt(II) perchlorat Fe(ClO4)2,6H2O 299
Sắt(II) sulfat FeSO4,7H2O 28,8 40 48 60 73,3 101 79,9 68,3 57,8
Sắt(III) asenat FeAsO4 1,47.10−09
Sắt(III) chloride FeCl3,6H2O 74,4 91,8 107
Sắt(III) fluoride FeF3 0,091
Sắt(III) hydroxide Fe(OH)3 2,097.10−09
Sắt(III) iodat Fe(IO3)3 0,36
Sắt(III) nitrat Fe(NO3)3,9H2O 112 138 175
Sắt(III) perchlorat Fe(ClO4)3 289 368 422 478 772
Sắt(III) sulfat Fe2(SO4)3,9H2O 440
Scandi oxalat Sc2(C2O4)3,6H2O 0,006
Scandi sulfat Sc2(SO4)3,5H2O 54,6
Silic dioxide SiO2 0,012
Stronti axetat Sr(C2H3O2)2 37 42,9 41,1 39,5 38,3 36,8 36,1 36,2 36,4
Stronti bromat Sr(BrO3)2,H2O 30,9
Stronti bromide SrBr2 85,2 93,4 102 112 123 150 182 223
Stronti clorat SrClO3 175
Stronti chloride SrCl2 43,5 47,7 52,9 58,7 65,3 81,8 90,5 101
Stronti cromat SrCrO4 0,085 0,090
Stronti format Sr(HCO2)2 9,1 10,6 12,7 15,2 17,8 25 31,9 32,9 34,4
Stronti hydroxide Sr(OH)2,8H2O 0,91 1,25 1,77 2,64 3,95 8,42 20,2 44,5 91,2
Stronti iodat Sr(IO3)2 0,19
Stronti iodide SrI2 165 178 192 218 270 365 383
Stronti molybdat SrMoO4 0,01107
Stronti nitrat Sr(NO3)2 39,5 52,9 69,5 88,7 89,4 93,4 96,9 98,4
Stronti selenat SrSeO4 0,656
Stronti sulfat SrSO4 0,0113 0,0129 0,0132 0,0138 0,0141 0,0131 0,0116 0,0115
Stronti thiosulfat SrS2O3,5H2O 2,5
Stronti vonframat SrWO4 0,0003957
Sucrose C12H22O11 181,9 190,6 201,9 216,7 235,6 259,6 288,8 323,7 365,1 414,9 476,0
Sulfur dioxide SO2 9,4

T sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Terbi bromat Tb(BrO3)3,9H2O 66,4 89,7 117 152 198
Terbi sulfat Tb2(SO4)3,8H2O 3,56
Thalli(I) azua TlN3 0,171 0,236 0,364
Thalli(I) bromat TlBrO3 0,306
Thalli(I) bromide TlBr 0,022 0,032 0,048 0,068 0,097 0,117
Thalli(I) cacbonat Tl2CO3 5,3
Thalli(I) clorat TlClO3 2 3,92 12,7 36,6 57,3
Thalli(I) cyanide TlCN 16,8
Thalli(I) fluoride TlF 78
Thalli(I) hydro cacbonat TlHCO3 500
Thalli(I) hydroxide TlOH 25,4 29,6 35 40,4 49,4 73,3 106 126 150
Thalli(I) iodat TlIO3 0,06678
Thalli(I) iodide TlI 0,002 0,006 0,015 0,035 0,07 0,12
Thalli(I) nitrat TlNO3 3,9 6,22 9,55 14,3 21 46,1 110 200 414
Thalli(I) oxalat Tl2C2O4 1,83
Thalli(I) perchlorat TlClO4 6 8,04 13,1 19,7 28,3 50,8 81,5
Thalli(I) phosphat Tl3PO4 0,15
Thalli(I) pyrophosphat Tl4P2O7 40
Thalli(I) selenat Tl2SeO4 2,17 2,8 8,5 10,8
Thalli(I) sulfat Tl2SO4 2,73 3,7 4,87 6,16 7,53 11 14,6 16,5 18,4
Thalli(I) vanadat TlVO3 0,87
Thiếc(II) bromide SnBr2 85
Thiếc(II) chloride SnCl2 84
Thiếc(II) fluoride SnF2 30
Thiếc(II) iodide SnI2 0,99 1,17 1,42 2,11 3,04 3,58 4,2
Thiếc(II) sulfat SnSO4 18,9
Thori(IV) fluoride ThF4,4H2O 0,914
Thori(IV) iodat Th(IO3)4 0,03691
Thori(IV) nitrat Th(NO3)4 186 187 191
Thori(IV) selenat Th(SeO4)2,9H2O 0,65
Thori(IV) sulfat Th(SO4)2,9H2O 0,74 0,99 1,38 1,99 3
Thủy ngân(I) azua Hg2(N3)2 0,02727
Thủy ngân(I) bromide Hg2Br2 0,000001352
Thủy ngân(I) cacbonat Hg2CO3 4,351.10−07
Thủy ngân(I) chloride Hg2Cl2 0,00003246
Thủy ngân(I) cromat Hg2CrO4 0,002313
Thủy ngân(I) cyanide Hg2(CN)2 2,266.10−12
Thủy ngân(I) perchlorat Hg2(ClO4)2) 282 325 407 455 499 541 580
Thủy ngân(I) sulfat Hg2SO4 0,04277
Thủy ngân(II) axetat Hg(C2H3O2)2 25
Thủy ngân(II) benzoat Hg(C7H5O2)2,2O 1,1
Thủy ngân(II) bromat Hg(BrO3)2,2H2O 0,08
Thủy ngân(II) bromide HgBr2 0,3 0,4 0,56 0,66 0,91 1,68 2,77 4,9
Thủy ngân(II) clorat Hg(ClO3)2 25
Thủy ngân(II) chloride HgCl2 3,63 4,82 6,57 8,34 10,2 16,3 30 61,3
Thủy ngân(II) cyanide Hg(CN)2 9,3
Thủy ngân(II) iodat Hg(IO3)2 0,002372
Thủy ngân(II) iodide HgI2 0,006
Thủy ngân(II) oxalat HgC2O4 0,011
Thủy ngân(II) sulfide HgS 2,943.10−25
Thủy ngân(II) thioxianat Hg(SCN)2 0,063
Trehalose C12H22O11 68,9

U sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Uranyl axetat UO2(C2H3O2)2,2H2O 7,69
Uranyl chloride UO2Cl2 320
Uranyl format UO2(HCO2)2,H2O 7,2
Uranyl iodat UO2(IO3)2,H2O 0,124
Uranyl nitrat UO2(NO3)2 98 107 122 141 167 317 388 426 474
Uranyl oxalat UO2C2O4 0,45 0,5 0,61 0,8 1,22 1,94 3,16
Uranyl sulfat UO2SO4,3H2O 21
Urê CO(NH2)2 108 167 251 400 733

V sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Vanadi(V) oxit V2O5 0,8
Vàng(III) chloride AuCl3 68
Vàng(V) oxalat Au2(C2O4)5 0,258

X sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Xenon Xe 500
Xêzi axetat CsC2H3O2 1010
Xêzi azua CsN3 307
Xêzi bromat CsBrO3 0,21 3,66 4,53 5,3
Xêzi bromide CsBr 108
Xêzi clorat CsClO3 3,8 6,2 9,5 13,8 26,2 45 58 79
Xêzi chloride CsCl 146 175 187 197 208 230 250 260 271
Xêzi cromat Cs2CrO4 71,4
Xêzi fluoride CsF 322
Xêzi floroborat CsBF4 0,818
Xêzi format CsHCO2 335 381 450 694
Xêzi iodat CsIO3 2,6
Xêzi iodide CsI 44,1 58,5 76,5 96 124 150 190 205
Xêzi nitrat CsNO3 9,33 14,9 23 33,9 47,2 83,8 134 163 197
Xêzi oxalat Cs2C2O4 313
Xêzi perchlorat CsClO4 0,8 1 1,6 2,6 4 7,3 14,4 20,5 30
Xêzi pemanganat CsMnO4 0,228
Xêzi selenat Cs2SeO4 244
Xêzi sulfat Cs2SO4 167 173 179 184 190 200 210 215 200
Xylose C5H10O5 117

Y sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Yterbi sulfat Yb2(SO4)3 44,2 37,5 22,2 17,2 10,4 6,4 5,8 4,7
Ytri(III) axetat Y(C2H3O2)3,4H2O 9,03
Ytri(III) bromat Y(BrO3)3,9H2O 168
Ytri(III) bromide YBr3 63,9 75,1 87,3 101 116 123
Ytri(III) chloride YCl3 77,3 78,1 78,8 79,6 80,8
Ytri(III) fluoride YF3 0,005769
Ytri(III) nitrat Y(NO3)3 93,1 106 123 143 163 200
Ytri(III) sulfat Y2(SO4)3 8,05 7,67 7,3 6,78 6,09 4,44 2,89 2,2

Z sửa

Hợp chất CTHH 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90° 100 °C
Zirconi fluoride ZrF4 1,32
Zirconi sulfat Zr(SO4)2,4H2O 52,5

[1]

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa