Bảo tồn

trang định hướng Wikimedia

Bảo tồn có thể nói đến trong các lĩnh vực sau:

Chính trị và chính sách

Văn hóa

Khoa học