Bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa

Bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa tập trung vào việc bảo vệ và chăm sóc di sản văn hóa vật thể, bao gồm các tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc, khảo cổ học và các bộ sưu tập bảo tàng.[1] Các hoạt động bảo tồn bao gồm bảo tồn phòng ngừa, kiểm tra, tài liệu, nghiên cứu, điều trị và giáo dục.[2] Lĩnh vực này được liên minh chặt chẽ với khoa học bảo tồn, các cơ quan lưu trữ và đăng ký di sản.

Bảo tồn Tứ mã của Saint Mark (Venice)

Định nghĩaSửa đổi

 
Sửa đổi và bảo tồn Cột Holy Trinity ở Olomouc (Cộng hòa Séc) năm 2006.

Bảo tồn di sản văn hóa liên quan đến bảo vệ và phục hồi bằng cách sử dụng "bất kỳ phương pháp nào chứng minh hiệu quả trong việc giữ tài sản đó càng gần với điều kiện ban đầu của nó càng lâu càng tốt".[3] Bảo tồn di sản văn hóa thường gắn liền với các bộ sưu tập nghệ thuậtbảo tàng và liên quan đến việc chăm sóc và quản lý bộ sưu tập thông qua theo dõi, kiểm tra, tài liệu, triển lãm, lưu trữ, bảo tồn phòng ngừa và phục hồi.[4]

Phạm vi đã mở rộng từ bảo tồn nghệ thuật, liên quan đến bảo vệ và chăm sóc tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc, đến bảo tồn di sản văn hóa, bao gồm cả bảo vệ và chăm sóc một loạt các tác phẩm văn hóa và lịch sử khác. Bảo tồn di sản văn hóa có thể được mô tả như một kiểu quản lý đạo đức.

Bảo tồn di sản văn hóa áp dụng các hướng dẫn đạo đức đơn giản:

  • Can thiệp tối thiểu;
  • Vật liệu phù hợp và phương pháp có thể đảo ngược khi cần;
  • Ghi lại tài liệu đầy đủ của tất cả các công việc được thực hiện.

Thường có sự thỏa hiệp giữa việc giữ gìn ngoại hình, duy trì thiết kế ban đầu và tính chất vật liệu và khả năng đảo ngược các thay đổi. Sự đảo ngược hiện được nhấn mạnh để giảm bớt các vấn đề với việc điều trị, điều tra và sử dụng trong tương lai.

Để các nhà bảo quản quyết định chiến lược bảo tồn phù hợp và áp dụng chuyên môn phù hợp, họ phải tính đến quan điểm của các bên liên quan, các giá trị, ý định của nghệ sĩ, ý nghĩa của công việc và nhu cầu vật chất của vật liệu.

Cesare Brandi trong Lý thuyết phục hồi đã mô tả sự phục hồi là "thời điểm phương pháp luận trong đó tác phẩm nghệ thuật được đánh giá cao ở dạng vật chất và tính đối ngẫu lịch sử và thẩm mỹ của nó, với mục đích truyền tải nó đến tương lai".[5]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ann Marie Sullivan, Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past, 15 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 604 (2016) https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=ripl
  2. ^ “Definition of a Profession”. International Council of Museums - Committee for Conservation. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2012.
  3. ^ Walston, S. (1978). “The Preservation and Conservation of Aboriginal and Pacific Cultural Material in Australian Museums”. ICCM Bulletin. 4 (1): 9. doi:10.1179/iccm.1978.4.4.002. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 29 tháng 6 năm 2012.
  4. ^ Szczepanowska, Hanna M.. 2013. Conservation of cultural heritage: key principles and approaches. Routledge. ISBN 978-0415674744.
  5. ^ [Cesare Brandi, Teoria del restauro; Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1963: reprint, Turin: G. Einaudi, 1977]