Bầu

trang định hướng Wikimedia

Bầu trong tiếng Việt có thể chỉ: