Trong tiếng Việt, Bắc có nhiều nghĩa:

Trong các từ ghép: