Bắc Giang (sông Trung Quốc)

Hệ thống sông Châu Giang. Bắc Giang tại đây ghi là Bei.

Bắc Giang (北江;, bính âm: Běi Jiāng) là một chi lưu phía bắc của sông Châu Giang ở phía nam Trung Quốc. Hai chi lưu khác của Châu Giang là Tây GiangĐông Giang.

Bắc Giang dài 468 km và nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Đông.

Xem thêmSửa đổi

Sông ngòi Trung Quốc: Hệ thống sông Châu Giang sửa

Tây GiangBắc Bàn giang - Nam Bàn giang - Liễu giang - Úc giang - Quế giang - Bắc Lưu hà - Hạ giang - La Định giang- Hồng Thủy hà - Kiềm giang - Tầm giang

Bắc Giang Trình giang - Vũ giang - Nam thủy - Ổng giang - Liên giang - Bà giang - Tân giang - Tuy giang

Đông GiangTân Phong giang - Thu Hương giang - Tây Kỳ giang - Tăng giang

Đồng bằng châu thổ Châu GiangLưu Khê hà - Đàm giang