Bắt giữ electron

Bắt giữ electron điện tử là một quá trình vật lý mà trong đó một hạt nhân giàu proton hấp thụ một electron nội nguyên tử (thay đổi một proton hạt nhân thành một neutron) và đồng thời phát ra một neutrino. Nhiều phát xạ photon diễn ra tiếp theo, để cho phép năng lượng của nguyên tử rơi xuống trạng thái cơ bản của hạt nhân mới.

Bắt giữ electron

Bắt giữ electron là phương thức phân rã chủ yếu cho các đồng vị với một dư thừa tương đối của các proton trong hạt nhân, nhưng năng lượng không đủ với sự khác biệt giữa các đồng vị và con gái tương lai của nó (với phí ít hơn) cho các nhân phân hủy bằng cách phát ra một positron. Bắt giữ electron còn tồn tại như là một phương thức phân rã khả thi cho các đồng vị phóng xạ với năng lượng đủ để phân hủy bằng phát xạ positron, nơi mà nó cạnh tranh với phát xạ positron. Nó đôi khi được gọi là nghịch đảo phân rã beta, mặc dù thuật ngữ này cũng có thể tham chiếu đến việc bắt giữ một neutrino thông qua một quá trình tương tự.

Nếu chênh lệch năng lượng giữa các nguyên tử mẹ và các nguyên tử con ít hơn 1,022 MeV, phát xạ positron bị ngăn lại vì không đủ năng lượng phân rã là có sẵn để cho phép nó, và do đó bắt giữ electron là phương thức phân rã duy nhất. Ví dụ, nguyên tử Rubi-83 (37 proton, 46 neutron) sẽ phân hủy krypton-83 (36 proton, 47 neutron) chỉ bằng cách bắt giữ electron (sự khác biệt năng lượng, hoặc năng lượng phân rã, là khoảng 0,9 MeV).

Tham khảoSửa đổi