Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVII

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17(2007)
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Tập Cận Bình 1953 Phó Chủ tịch nước

Phó Chủ tịch Quân ủy TW (bổ sung 2009) Bí thư Thứ 1 ban bí thư

Hiệu Trưởng Trường Đảng TW

Thành viên thứ 6 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
2 Vương Cương 1942 Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốcPhó bí thư Tổ Đảng Chính Hiệp

Bí thư Ban Đối Ngoại TW

3 Vương Lạc Tuyền 1944 Phó chủ nhiệm Ban Các vấn đề chính trị và pháp luật

Bí thư Khu Uỷ Tân Cương

4 Vương Triệu Quốc 1941 Phó Ủy viên Trưởng Nhân Đại Toàn Quốc

Phó Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn Quốc Chủ tịch Tổng Công đoàn Trung Quốc

5 Vương Kỳ Sơn 1948 Phó Thủ tướng thứ 4 Quốc vụ viện
6 Hồi Lương Ngọc 1944 Phó Thủ tướng thứ 2 Quốc vụ viện

Chủ nhiệm Uỷ ban giảm nhẹ Thiên Tai quốc gia

7 Lưu Kỳ 1942 Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Phó Chủ nhiệm ủy ban kiến thiết văn minh tinh thần Nhà nước Chủ tịch Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh
8 Lưu Vân Sơn 1947 Bí thư ban bí thư

Trưởng ban tuyên truyền Trung ương

9 Lưu Diên Đông

1945

Ủy viên Quốc vụ viện

Phó Chủ tịch Chính Hiệp

(nữ)
10 Lý Trường Xuân Trưởng ban chỉ đạo Kiến thiết Tinh thần Văn minh Trung ương Đảng Thành viên thứ 5 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
11 Lý Khắc Cường Phó Thủ tướng Quốc vụ viện thứ nhất Thành viên thứ 7 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
12 Lý Nguyên Triều Trưởng ban Tổ chức Trung ương
13 Ngô Bang Quốc Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Thành viên thứ 2 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
14 Uông Dương Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông
15 Trương Cao Lệ Bí thư Thành ủy Thiên Tân
16 Trương Đức Giang Phó Thủ tướng Quốc vụ viện thứ 2 Bí thư Thành ủy Trùng Khánh (2012) thay Bạc Hy Lai
17 Chu Vĩnh Khang Bí thư Uỷ ban chính trị, pháp luật TW(Ban Chính Pháp) Thành viên thứ 9 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
18 Hồ Cẩm Đào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Bí thư Quân ủy Trung ương
Thành viên thứ một trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
19 Du Chính Thanh Bí thư Thành ủy Thượng Hải
20 Hạ Quốc Cường Bí thư Ủy ban Kỷ luật kiểm tra Trung ương Thành viên thứ 8 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
21 Giả Khánh Lâm Chủ tịch Chính hiệp Thành viên thứ 5 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
22 Từ Tài Hậu Phó Chủ tịch thứ 2 Quân ủy TW
23 Quách Bá Hùng Phó Chủ tịch thứ 1 Quân ủy TW
24 Ôn Gia Bảo Thủ tướng quốc vụ viện Thành viên thứ 3 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
25 Bạc Hy Lai Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tháng 3 năm 2012 bãi nhiệm Bí thư Trùng Khánh.Tháng 4 năm 2012 bãi nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng.Tháng 9 năm 2012 Khai trừ khỏi Đảng

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa