Bộ Choi choi hay bộ Rẽ, bộ Dẽ, bộ Giẽ (tên khoa học: Charadriiformes), là một bộ đa dạng về các loài chim có kích thước nhỏ đến trung bình. Bộ này có khoảng 380 loài và có một số loài phân bố khắp nơi trên thế giới. Hầu hết các loài trong bộ Charadriiformes sống gần các vực nước và ăn động vật không xương sống hoặc các loài động vật nhỏ khác; tuy nhiên, một số loài sinh sống ở biển, sa mạc và một ít sống trong rừng rậm.

Bộ Choi Choi
Thời điểm hóa thạch: Creta muộn-nay, 75–0 triệu năm trước đây
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Aves
Nhánh Neoaves
Nhánh Gruimorphae
Bộ (ordo)Charadriiformes
Huxley, 1867
Phân bộ và họ
Xem trong bài

Các họ sửa

Đây là danh sách các họ theo phân loại Bộ Choi choi.

Phát sinh chủng loài sửa

Biểu đồ phát sinh chủng loài dưới đây là tổng hợp từ các nguồn Baker et al. (2007[2], 2012[3]), Barth et al. (2013)[4], Bridge et al. (2005)[5], Cibois et al. (2012)[6], Crochet et al. (2000[7], 2002[8]), Ericson et al. (2003)[9], Fain & Houde (2007)[10], Gibson (2010)[11], Jackson et al. (2012)[12], Livezey (2010)[13], Pereira & Baker (2008[14], 2010[15]), Pons et al. (2005)[16], Sternkopf (2011)[17], Whittingham et al. (2000)[18].

Charadriiformes
Chionidi

Pluvianellidae

Chionidae

Burhinidae

Charadrii

Pluvianidae

Pluvialidae

Recurvirostridae

Ibidorhynchidae

Haematopodidae

Charadriidae

Limicoli/Scolopaci
Thinocori

Pedionomidae

Thinocoridae

Rostratulidae

Jacanidae

Scolopacidae

Turnici

Turnicidae

Lari

Dromadidae

Glareolidae

Stercorariidae

Alcidae

Laridae sensu lato

Gyginae (Gygis, một phần họ Sternidae)

Rynchopinae (Rynchops)

Anoinae (Anous, ?Procelsterna: một phần họ Sternidae)

Sterninae (một phần họ Sternidae)

Larinae (Laridae sensu stricto)

Tham khảo sửa

 1. ^ Họ Laridae sensu lato bao gồm cả họ Rhynchopidae và họ Sternidae.
 2. ^ Baker A.J., S.L. Pereira, T.A. Paton (2007), Phylogenetic relationships and divergence times of Charadriiformes genera: multigene evidence for the Cretaceous origin of at least 14 clades of shorebirds, Biol. Lett. 3, 205-209.
 3. ^ Baker A.J., Y. Yatsenko, E.S. Tavares (2012), Eight Independent Nuclear Genes Support Monophyly of the Plovers: the Role of Mutational Variance in Gene Trees, Mol. Phylogenet. Evol. 65, 631-641.
 4. ^ Barth J.M.I., M. Matschiner, B.C. Robertson (2013), Phylogenetic Position and Subspecies Divergence of the Endangered New Zealand Dotterel (Charadrius obscurus), PLoS ONE 8, e78068.
 5. ^ Bridge E.S., A.W. Jones, A.J. Baker (2005), A phylogenetic framework for the terns (Sternini) inferred from mtDNA sequences: implications for taxonomy and plumage evolution, Mol. Phylogenet. Evol. 35, 459-469.
 6. ^ Cibois A., R.W.R.J. Dekker, E. Pasquet, J.-C. Thibault (2012), New insights into the systematics of the enigmatic Polynesian sandpipers Aechmorhynchus parvirostris and Prosobonia leucoptera, Ibis 154, 756-767.
 7. ^ Crochet P.-A., F. Bonhomme, J.-D. LeBreton (2000), Molecular phylogeny and plumage evolution in gulls (Larini), J. Evol. Biol. 13, 47-57.
 8. ^ Crochet, P.-A., F. Bonhomme, J.-D. LeBreton (2002), Systematics of large white-headed gulls: Patterns of mitochondrial DNA variation in western European taxa, Auk 119, 603-620.
 9. ^ Ericson, P.G.P., I. Envall, M. Irestadt, J.A. Norman (2003), Inter-familial relationships of the shorebirds (Aves: Charadriiformes) based on nuclear DNA sequence data, BMC Evol. Biol. 3:16.
 10. ^ Fain M.G., P. Houde (2007), Multilocus perspectives on the monophyly and phylogeny of the order Charadriiformes, BMC Evol. Biol. 7:35.
 11. ^ Gibson R. (2010), "Phylogenetic Relationships among the Scolopaci (Aves: Charadriiformes): Implications for the Study of Behavioural Evolution", luận văn thạc sĩ khoa học, Đại học Toronto.
 12. ^ Jackson D.G., S.D. Emslie, M. van Tuinen (2012), Genome skimming identifies polymorphism in tern populations and species, BMC Research Notes 5:94.
 13. ^ Livezey, B.C. (2010), Phylogenetics of modern shorebirds (Charadriiformes) based on phenotypic evidence: analysis and discussion, Zool. J. Linn. Soc. 160, 567-618.
 14. ^ Pereira S.L., A.J. Baker (2008), DNA evidence for a Paleocene origin of the Alcidae (Aves: Charadriiformes) in the Pacific and multiple dispersals across northern oceans, Mol. Phylogenet. Evol. 46, 430-445.
 15. ^ Pereira S.L., A.J. Baker (2010), The enigmatic monotypic crab plover Dromas ardeola is closely related to pratincoles and coursers (Aves, Charadriiformes, Glareolidae), Genet. Mol. Biol. 33, 583-586.
 16. ^ Pons, J.-M., A. Hassanin, P.-A. Crochet (2005), Phylogenetic relationships within the Laridae (Charadriiformes: Aves) inferred from mitochondrial markers, Mol. Phylogenet. Evol. 37, 686-699.
 17. ^ Sternkopf V. (2011), "Molekulargenetische Untersuchung in der Gruppe der Möwen (Laridae) zur Erforschung der Verwandtschaftsbeziehungen und phylogeographischer Differenzierung", luận án tiến sĩ, Đại học Greifswald.
 18. ^ Whittingham L., T.M. Frederick, F.H. Sheldon, S.T. Emlen (2000), Molecular phylogeny of Jacanas and its implications for morphologic and biogeographic evolution, Auk 117, 22-32.