Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một bộ trực thuộc chính phủ ở một số quốc gia như: