Bộ Nội vụ

trang định hướng Wikimedia

Bộ Nội vụ là một cơ quan cấp bộ của một quốc gia hay vùng lãnh thổ: