Bộ Tư pháp Việt Nam Cộng hòa

Bộ Tư pháp Việt Nam Cộng hòa (tiếng Anh: Ministry of Justice of the Republic of Vietnam) là cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm về hệ thống pháp luật của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Phần lớn thời gian từ khi thành lập năm 1949 cho đến khi bị giải thể do Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, trụ sở Bộ Tư pháp đặt tại số 47 Đại lộ Thống Nhất, Quận 1, Sài Gòn.

Bộ Tư pháp Việt Nam Cộng hòa
Ministry of Justice of the Republic of Vietnam

Biểu trưng Bộ Tư pháp
Tổng quan Cơ quan
Thành lập1949
Cơ quan tiền thân
Giải thể1975
Quyền hạn Việt Nam Cộng hòa
Trụ sở47 Đại lộ Thống Nhất, Quận 1, Sài Gòn (1975)[1]

Lịch sử sửa

Tiền thân là Bộ Tư pháp Quốc gia Việt Nam, được thành lập năm 1949.[2] Sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1955, chính thể Việt Nam Cộng hòa hình thành, Bộ Tư pháp Quốc gia Việt Nam được tổ chức lại thành Bộ Tư pháp Việt Nam Cộng hòa cho đến khi giải thể vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Danh sách Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa

Sau đây là danh sách Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Cộng hòa từ năm 1949 cho đến khi Sài Gòn thất thủ năm 1975:[3]

Tổng trưởng Bộ Tư pháp Quốc gia Việt Nam (1949–1955) sửa

Số Họ tên Nhiệm kỳ Ghi chú
1 Nguyễn Khắc Vệ 1 tháng 7 năm 1949 – Tháng 3 năm 1952
2 Vương Quang Nhường Tháng 3 năm 1952 – Tháng 6 năm 1952
3 Lê Tấn Nẩm Tháng 6 năm 1952 – 1 tháng 3 năm 1954
4 Nguyễn Văn Đạm 1 tháng 3 năm 1954 – 6 tháng 7 năm 1954
5 Bùi Văn Thinh 7 tháng 7 năm 1954 – 9 tháng 5 năm 1955 Kiêm chức Tổng trưởng Nội vụ
từ ngày 24 tháng 9 năm 1954
6 Nguyễn Văn Sĩ 10 tháng 5 năm 1955 – 26 tháng 10 năm 1955

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Cộng hòa (1955–1975) sửa

Ngày 26 tháng 10 năm 1955, Việt Nam Cộng hòa được thành lập, chức vụ "Tổng trưởng" đổi thành "Bộ trưởng".[4]:185

Số Họ tên Nhiệm kỳ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Sĩ 26 tháng 10 năm 1955 – 22 tháng 10 năm 1960
2 Nguyễn Văn Lượng 23 tháng 10 năm 1960 – 31 tháng 10 năm 1963
3 Nguyễn Văn Mầu 1 tháng 11 năm 1963 – 3 tháng 11 năm 1964
4 Lữ Văn Vi 4 tháng 11 năm 1964 – 18 tháng 7 năm 1966
5 Trần Minh Tiết 29 tháng 7 năm 1966 – 1967
6 Huỳnh Đức Bửu 1967 – 1968
7 Lê Văn Thu 1968 – 18 tháng 2 năm 1974
8 Dương Đức Thụy 18 tháng 2 năm 1974 – 14 tháng 4 năm 1975
9 Ngô Khắc Tỉnh 14 tháng 4 năm 1975 – 30 tháng 4 năm 1975 Cuối cùng

Tham khảo sửa

  1. ^ Who's who in Vietnam 1974 (PDF). Vietnam Press Agency. 1974. tr. 796. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2022.(tiếng Anh)
  2. ^ Đào Văn Hội (1959). Việt Nam Cộng Hòa – Tổ Chức Chánh Trị, Hành Chánh, Tư Pháp Và Tài Chánh. Nxb. Sài Gòn. tr. 34.
  3. ^ Việt Nam Cộng Hòa Chế Độ Tư Pháp (PDF). Bộ Tư pháp Việt Nam Cộng hòa. tháng 5 năm 1967. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 5 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2022.
  4. ^ Đoàn Thêm (1966). Hai Mươi Năm Qua: Việc Từng Ngày (1945-1964). Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2022.