Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một bộ trực thuộc chính phủ ở một số quốc gia như: