Bộ gen của ti thể

(Đổi hướng từ Bộ gen ty thể)

Trong ty thể có chứa các phân tử DNA riêng của nó, gọi là các DNA ty thể. Tập hợp tất cả các gen trên những DNA này trong ty thể tạo thành bộ gen ty thể (Mitochondrial genome). Các phân tử thuộc bộ gen ty thể đều là DNA vòng.[1][2][3]

DNA ty thể ở người
The 16,569 bp long human mitochondrial genome with the protein-coding, ribosomal RNA, and transfer RNA genes.
Đặc điểm
Chiều dài (bp)16,569
Số lượng gen13 (coding genes)
24 (non coding genes)
LoạiDNA ty thể
Vị trí tâm động?
Bản đồ nhiễm sắc thể
EnsemblNhiễm sắc thể MT
EntrezNhiễm sắc thể MT
NCBINhiễm sắc thể MT
UCSCNhiễm sắc thể M
Trình tự DNA đầy đủ
RefSeqNC_012920 (FASTA)
GenBankJ01415 (FASTA)

Mỗi ty thể chứa khoảng 5 - 10 phân tử DNA vòng trong chất nền (matrix) của nó. DNA ty thể cũng có cấu trúc sợi xoắn kép theo mô hình Watson-Crick và giống DNA của vi khuẩn (DNA dạng trần không có histôn). Bộ gen ty thể chứa các gen mã hóa cho khoảng 13 protein của riêng ty thể. Ngoài ra, DNA ty thể là cơ sở vật chất trong quá trình di truyền ngoài nhiễm sắc thể, ở người thường được gọi là di truyền theo mẹ.[2][4]

Các dạng mRNA, tRNA, rRNA trong ty thể đều được phiên mã từ DNA ty thể và chúng là cơ sở để ty thể tự tổng hợp lấy một số protein của nó, phục vụ cho hô hấp ty thể - một quá trình sống còn của tế bào.

Ty thể có khả năng tự sinh sản bằng cách tự phân đôi ty thể mẹ thành các ty thể con do có hệ di truyền độc lập. DNA vòng

Nguồn trích dẫn sửa

  1. ^ “Mitochondrial genome”.
  2. ^ a b Phạm Thành Hổ: "Di truyền học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
  3. ^ Đỗ Lê Thăng: "Di truyền học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2005.
  4. ^ Campbell và cộng sự: "Sinh học" - Nhà xuất bản Giáo dục, 2010.