Bộ lọc cấm dảibộ lọc cắt bỏ các tần số trong một phạm vi nhất định và cho qua các tần số bên ngoài phạm vi đó.[1][2]

Ký hiệu Bộ lọc cấm dải trong sơ đồ khối

Các bộ lọc đạt được độ rộng dải cấm hẹp được gọi là Bộ lọc cấm khe hẹp (notch filter), bộ lọc có Độ phẩm chất Q cao.

Bộ lọc cấm dải có đặc trưng trái ngược với Bộ lọc thông dải là bộ lọc trong đó các thành phần phổ trong dải tần chỉ định thì được cho qua.

Các tần số trong dải cắt xác định ở mức -3 dB, hay theo công thức:[3]

Tham khảo

sửa
  1. ^ "Band-stop filter", Federal Standard 1037C, Truy cập 14/05/2020.
  2. ^  Horst Wupper, Ulf Niemeyer: Elektronische Schaltungen 2: Operationsverstärker, Digitalschaltungen, Verbindungsleitungen. Springer, 1996, ISBN 978-3-540-60745-8.
  3. ^ T. Deliyannis, Yichuang Sun, J. K. Fidler: Continuous-Time Active Filter Design. CRC Press, Boca Raton FL u. a. 1998, ISBN 0-8493-2573-0.

Liên kết ngoài

sửa